AVG

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

UW PRIVACY

Dit is de privacyverklaring van Normasense, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30261478

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Normasense doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling:

  Lichaamsgerichte psychotherapie | 24513                         

  Psychotherapie          | 24500

 • de kosten van het consult en/of remedies

TOESTEMMING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor uw gegevensverwerking hebben wij van u, als betrokkenen zijnde, toestemming nodig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  stelt strengere eisen aan toestemming.

 

Wat nieuw is, is dat wij moeten kunnen aantonen dat we geldige toestemming van mensen hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het net zo makkelijk moet zijn om de toestemming weer in te trekken.

Wijzigingen

Bovenstaande privacyverklaring kan worden gewijzigd, mocht dat nodig zijn voor de praktijk van Normasense. Ik raad u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.

 

Vragen of interesse? Bel of mail gerust!
06 405 68 103
info@normasense.nl

Adres

Beerseweg 19A, 5443 NL, Haps